หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์วัดทองใน

วัดทองใน (หลวงพ่อเพชร) ขอเจริญพร
ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วม
สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ต้อนรับปีใหม่วิถีไทย ปี ๒๕๖๒
ณ ศาลาการเปรียญวัดทองใน
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
ในงาน มีอาหาร และ น้ำ ฟรีตลอดงาน
รวมทั้ง มีจับฉลากของขวัญ และในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ขอเชิญร่วม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
062-862-6491
084-878-8901
02-311-1628
 
Facebook วัดทองใน
www.wattongnai.com

วัดทองใน ขอเชิญ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี (รายได้สร้างเมรุวัดทองใน)
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑)
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์วัดทองใน เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมแห่องค์กฐิน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา อานิสงส์การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานกล่าวนำถวายผ้ากฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประธานอาหาร
ประทานร่วมดำเนินงาน
คุณสุทัศน์ คุณภรณี พรหมพันธ์ , คุณกนกนาฎ รังษีเทียนชัย , คุณบุญเกิด ปานรักษ์ 

คุณอภิชาติ ลาวิลาส คุณจริยา ตันสงวน , คุณพ่อทองเลื่อน คุณแม่อำไพ นาคสุวรรค์

ครอบครัวชัดไพบูลย์ , คุณสำเนียง เกิดมงคล

  ดูประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ

วัดทองใน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ เข้าพรรษา
ร่วมกิจกรรม 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ร่วมถือศีลอุโบสถ (ศีล 8)
- ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- หล่อเทียนพรรษา
- ปิดทองหลวงพ่อโสธร (จำลอง)
- ถวายเทียน(หลอดไฟ) จำนำพรรษา
- ถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุวัดทองใน 19 รูป
- ร่วมแห่เทียน รอบอุโบสถ และถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษา
ในเวลา 19.30 น. ร่วมเวียนเทียน (ครั้งสุดท้ายของปี 62)
ติดต่อสอบถามได้ที่
02-311-1628 , 099-245-5610 , 084-878-8901

วัดทองใน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เริ่มเวลา ๑๙.๓๐ เป็นต้นไปนะจ้ะ

 

 

 

                                                                                      (((คลิก)))


 

 

รายงานความคืบหน้า คลิก

 

 

รายนามผู้บริจาค  สร้างกุฏิสงฆ์ สำหรับถวายเจ้าอาวาสวัดทองใน    
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล จำนวน  
1 คุณพรนภา  วิญญรัตน์                                              100,000  
2 คุณสุทัศน์  พรหมพันธ์                                              100,000  
3 คุณจงจิตต์  พรหมประพันธ์ และครอบครัว                                              100,000  
4 ผ้าป่า คอนโด 77 อ่อนนุช 17                                                60,000  
5 คุณกนกนาฎ  รังษีเทียนไชย                                                50,000  
6 คุณสุรพงษ์  กิจเจริญ                                                48,000  
7 บ้านเลขที่ 160 ซอย 19 ม.ปัญญา                                                40,000  
8 ครอบครัว ภักดีอาภรณ์                                                20,000  
9 คุณคมสัน  ภักดีอาภรณ์ และครอบครัว                                                20,000  
10 ร้านติ๋ม  ครอบครัวเรืองพุฒิศักดิ์                                                12,000  
11 คุณนิตยา  เวชโช                                                10,000  
12 คุณนำ  ตันธุวนิตย์ , คุณนภาศรี  ตันธุวนิตย์                                                10,000  
13 หจก.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นเนล เทรดดิ้ง                                                10,000  
14 คุณรังสิมา  รังษีเทียนไชย                                                10,000  
15 คุณอำไพ คุณวัฒนา  นาคสุวรรณ์                                                10,000  
16 คุณขนิษฐา  ทวีผล                                                10,000  
17 คุณบุษกร  พสวงศ์                                                   8,000  
18 คุณสุกิจ  ตันธุวนิตย์                                                   8,000  
19 คุณสมจิตร วรรณวิสูตร                                                   5,660  
20 คุณสมจิตร  วรรณวิสูตร                                                   5,000  
21 คุณถาวร คุณอำไพ  อุษณาจิตต์ และครอบครัว                                                   5,000  
22 คุณอนุรักษ์  จุตพรเทียนชัย และครอบครัว                                                   5,000  
23 คุณกิมติ๊ด แซ่กัง คุณเกียวย่อง คุณสมทรง แซ่ซิ้ม                                                   5,000  
24 คุณบุญมา  แซ่แต้                                                   5,000  
25 บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด                                                   5,000  
26 ร้านติ๋ม (ต้นผ้าป่า)                                                   4,910  
27 คุณณัฐกานต์  ศิริจรรยา                                                   4,500  
28 ลูกค้าร้านติ๋ม  หมู่บ้านปัญญา                                                   4,450  
29 คุณอรุณ คุณอำนวย คุณวนิดา คุณธนภัทร  ธรรมจินดานนท์                                                   3,940  
30 คุณเกศนี  เลิศวศิน และคุณจุลวัชร  ยศสุนทรากุล                                                   3,000  
31 คุณณัฐวุฒิ  ภักดีอาภรณ์ และครอบครัว                                                   2,700  
32 คุณสมคิด  แซ่โค้ว และครอบครัว , คุณสมบัติ  ฤกษ์รักษา และลูกๆ                                                   2,500  
33 คุณธันยนันท์  โชคอุดมธนาศักดิ์                                                   2,000  
34 คุณกิมเฮง  จาริพิบูล , คุณเซี่ยมหงษ์  แซ่ลี้ , พ.ต.อ.ทองสุข  อินทรพรหม                                                   2,000  
35 ครอบครัว สำราญ  เพ็งแจ่ม                                                   2,000  
36 ครอบครัว นุชแก้ว                                                   2,000  
37 คุณมะลิ  ศรีธรรม                                                   2,000  
38 บริษัท พิชญ์พิศาล  จำกัด                                                   1,500  
39 คุณดรุณี  สุมิตร                                                   1,000  
40 คุณวิชวรณ์  สมิตานนท์ และครอบครัว                                                   1,000  
41 คุณธานินทร์  แสวงทอง และครอบครัว                                                   1,000  
42 คุณพะเยาว์  ผ่องใส และครอบครัว                                                   1,000  
43 พระณัฐสัญญ์ กตคุโณ                                                   1,000  
44 คุณจัณยา  เชาว์เสาวภา                                                   1,000  
45 คุณบุญชู  ผ่องงามจิต และครอบครัว                                                   1,000  
46 คุณส่งศรี  ชุณหพิมล และ คุณจัณยา  เชาว์เสาวภา                                                   1,000  
47 คุณอัจฉราวดี คุณอนทัพย์ คุณอรุณศรี  สิงหาพันธุ์ คุณอัจชา  แซ่โง้ว                                                   1,000  
48 พระวีรวิชญ์  เรืองพุฒิศักดิ์                                                   1,000  
49 คุณมนตรี  คุณธนพร คุณเวสสภู  แซ่ลี้ คุณสุพัตรา  ฉายสว่าง                                                   1,000  
50 คุณปารณีย์  คูสุวรรณ                                                   1,000  
51 คุณบุญสม  ศรีธรรม                                                   1,000  
52 คุณสง่า  ธรรมจินดานนท์                                                   1,000  
53 อุทิศให้คุณไพโรจน์  ศ