หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์วัดทองใน

 
 
 
กำหนดการพระพระราชทานเพลิงศพ
พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดทองใน
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม วันที่ ๑๘-๒๘ ตุลาคม ๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น.
 
วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๐ น. สวดพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๔.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๕.๓๐ น. มาติกา
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ
 
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสามหาบ
 
รายนามเจ้าภาพสวดอภิธรรม
 
วันที่ 18 ตุลาคม คณะสงฆ์อุบาสก - อุบาสิกา วัดทองใน
วันที่ 19 ตุลาคม ผอ.วชิราภรณ์ ไชยหาญ
วันที่ 20 ตุลาคม คุณฉวี ขาวบริสุทธิ์
วันที่ 21 ตุลาคม สำนักงานเขตสวนหลวง
วันที่ 22 ตุลาคม คุณอรุณ โกเกอร์ โยมอุปถัมภ์หลวงพ่อ
วันที่ 23 ตุลาคม คณะสงฆ์เขตคลองเตย
วันที่ 24 ตุลาคม คณะญาติๆ หลวงพ่อ / คณะสงฆ์เขตประเวศ
วันที่ 25 ตุลาคม พระราชพัฒโนดม ที่ปรึกษา จข.สวดหลวง จล.วัดยาง
                        พระอารามหลวง
วันที่ 26 ตุลาคม
วันที่ 27 ตุลาคม คณะญาติโยม อ่อนนุช 17
วันที่ 28 ตุลาคม
 
สามารถจองเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมบุญ
งานพระราชทานเพลิงศพได้ที่
 
ติดต่อ
062-862-6491 พระมหาพัฒนา วฑฺฒนธมฺโม ผจร.วัดทองใน
084-878-8901 พระพงษ์ยุทธ ฐานวโร
 
 
วัดทองใน ขอเจริญพรเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมงานพระราชทานสรงน้ำศพ และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์
แด่ พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองใน สิริอายุ ๗๐ ปี ๔๔ พรรษา
ในวันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
 
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2565
ณ วัดทองใน อ่อนนุช 25
กำหนดการ
เวลา 08.00 น.ทำบุญใส่บาตรถวายพระราชกุศล
เวลา 19.00 น.พระสงฆ์วัดทองใน เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 20.00 น.จุดเทียนชัยถวายพระพร
 
 
ขอเชิญร่วมประเพณีบุญเดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ใน วันพุธ ที่ ๑๓ และ พฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๖๕
ร่วมถือศีลอุโบสถ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และ ถวายภัตตาหารเพล แก่ภิกษุวันทองใน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
และ ร่วมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
  

 

                                                                                      (((คลิก)))


 

 

รายงานความคืบหน้า คลิก

 

 

รายนามผู้บริจาค  สร้างกุฏิสงฆ์ สำหรับถวายเจ้าอาวาสวัดทองใน    
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล จำนวน  
1 คุณพรนภา  วิญญรัตน์                                              100,000  
2 คุณสุทัศน์  พรหมพันธ์                                              100,000  
3 คุณจงจิตต์  พรหมประพันธ์ และครอบครัว                                              100,000  
4 ผ้าป่า คอนโด 77 อ่อนนุช 17                                                60,000  
5 คุณกนกนาฎ  รังษีเทียนไชย                                                50,000  
6 คุณสุรพงษ์  กิจเจริญ                                                48,000  
7 บ้านเลขที่ 160 ซอย 19 ม.ปัญญา                                                40,000  
8 ครอบครัว ภักดีอาภรณ์                                                20,000  
9 คุณคมสัน  ภักดีอาภรณ์ และครอบครัว                                                20,000  
10 ร้านติ๋ม  ครอบครัวเรืองพุฒิศักดิ์                                                12,000  
11 คุณนิตยา  เวชโช                                                10,000  
12 คุณนำ  ตันธุวนิตย์ , คุณนภาศรี  ตันธุวนิตย์                                                10,000  
13 หจก.พี.พี. อินเตอร์เนชั่นเนล เทรดดิ้ง                                                10,000  
14 คุณรังสิมา  รังษีเทียนไชย                                                10,000  
15 คุณอำไพ คุณวัฒนา  นาคสุวรรณ์                                                10,000  
16 คุณขนิษฐา  ทวีผล                                                10,000  
17 คุณบุษกร  พสวงศ์                                                   8,000  
18 คุณสุกิจ  ตันธุวนิตย์                                                   8,000  
19 คุณสมจิตร วรรณวิสูตร                                                   5,660  
20 คุณสมจิตร  วรรณวิสูตร                                                   5,000  
21 คุณถาวร คุณอำไพ  อุษณาจิตต์ และครอบครัว                                                   5,000  
22 คุณอนุรักษ์  จุตพรเทียนชัย และครอบครัว                                                   5,000  
23 คุณกิมติ๊ด แซ่กัง คุณเกียวย่อง คุณสมทรง แซ่ซิ้ม                                                   5,000  
24 คุณบุญมา  แซ่แต้                                                   5,000  
25 บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด                                                   5,000  
26 ร้านติ๋ม (ต้นผ้าป่า)                                                   4,910  
27 คุณณัฐกานต์  ศิริจรรยา                                                   4,500  
28 ลูกค้าร้านติ๋ม  หมู่บ้านปัญญา                                                   4,450  
29 คุณอรุณ คุณอำนวย คุณวนิดา คุณธนภัทร  ธรรมจินดานนท์                                                   3,940  
30 คุณเกศนี  เลิศวศิน และคุณจุลวัชร  ยศสุนทรากุล                                                   3,000  
31 คุณณัฐวุฒิ  ภักดีอาภรณ์ และครอบครัว                                                   2,700  
32 คุณสมคิด  แซ่โค้ว และครอบครัว , คุณสมบัติ  ฤกษ์รักษา และลูกๆ                                                   2,500  
33 คุณธันยนันท์  โชคอุดมธนาศักดิ์                                                   2,000  
34 คุณกิมเฮง  จาริพิบูล , คุณเซี่ยมหงษ์  แซ่ลี้ , พ.ต.อ.ทองสุข  อินทรพรหม                                                   2,000  
35 ครอบครัว สำราญ  เพ็งแจ่ม                                                   2,000  
36 ครอบครัว นุชแก้ว                                                   2,000  
37 คุณมะลิ  ศรีธรรม                                                   2,000  
38 บริษัท พิชญ์พิศาล  จำกัด                                                   1,500  
39 คุณดรุณี  สุมิตร                                                   1,000  
40 คุณวิชวรณ์  สมิตานนท์ และครอบครัว                                                   1,000  
41 คุณธานินทร์  แสวงทอง และครอบครัว                                                   1,000  
42 คุณพะเยาว์  ผ่องใส และครอบครัว                                                   1,000  
43 พระณัฐสัญญ์ กตคุโณ                                                   1,000  
44 คุณจัณยา  เชาว์เสาวภา                                                   1,000  
45 คุณบุญชู  ผ่องงามจิต และครอบครัว                                                   1,000  
46 คุณส่งศรี  ชุณหพิมล และ คุณจัณยา  เชาว์เสาวภา                                                   1,000  
47 คุณอัจฉราวดี คุณอนทัพย์ คุณอรุณศรี  สิงหาพันธุ์ คุณอัจชา  แซ่โง้ว                                                   1,000  
48 พระวีรวิชญ์  เรืองพุฒิศักดิ์                                                   1,000  
49 คุณมนตรี  คุณธนพร คุณเวสสภู  แซ่ลี้ คุณสุพัตรา  ฉายสว่าง                                                   1,000  
50 คุณปารณีย์  คูสุวรรณ                                                   1,000  
51 คุณบุญสม  ศรีธรรม                                                   1,000  
52 คุณสง่า  ธรรมจินดานนท์                                                   1,000  
53 อุทิศให้คุณไพโรจน์  ศาสติยานนท์                                                      800  
54 คุณสิงหนาท นางรัชนีกร  ทินกร ณ อยุธยา ร.ต.ต.จิตต์เกษม  จันทร์รัต                                                      500  
55 คุณสมศักดิ์  สุริยฉายวงศ์                                                      500  
56 คุณกฤตภาส  ธวัชเกียรติ                                                      500  
57 ร.ต.ต.จิตต์เกษม  จันทร์รัต                                                      500  
58 คุณสุเมธี  ศรีมุตรตา                                                      200  
59 ป้ากุหลาบ                                                      100  
60 คุณตั้งม่วย  แซ่ลิ้ม                                                      100  
61 คุณธนวัฒน์  สองเมือง                                                      100  
62 บริษัท ทิโก้ แอคคิวเรท จำกัด  กระเบื้องหลังคา , ท่อ ฯลฯ   
63 คุณสุนทรี  นพรัตน์  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
64 คุณสนอง  สวยพริ้ง , คุณณหทัย  บุญยัง , คุณสาวิณี  สวยพริ้ง  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
65 คุณรุ่งทิวา ขำจิตร  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
66 คุณอรรถพล คุณศศิธร คุณมสุตา คุณอธิกานต์ โอฬารักโยธิน  ไม่ระบุจำนวนเงิน   
67 คุณประนต  เถื่อนสุข  ปูน 1 ตัน อิฐ 800 ก้อน   
68 ครอบครัวศักดิ์ศรีดีเลิศ  ประตูอลูมิเนียมบานใหญ่   
69 คุณตุ๋ย  ประตูบานไม้สัก   
70 ป้าหนู  บานหน้าต่าง 2 บาน   
71 คุณแบะ  บานหน้าต่าง 2 บาน   
72 คุณมงคล  เจริญศาสตร์  บานหน้าต่าง 1 บาน   
73 คุณวาสนา  เผือกโฉลง  ช่องแสง 1 บาน   
74 คุณพุฒ  เผือกโฉลง  ช่องแสง 1 บาน   
75 คุณสมศรี  พรกิตติปัญญา  บานหน้าต่าง 1 บาน   
76 คุณประนอม  เผือกโฉลง  บานหน้าต่าง 1 บาน   
77 คุณทัศนีย์  ดีพรม                                                      200  
78 คุณวรรณภา  ศรีสุข                                                      200  
79 คุณปุย คุณสมรัก  วงษาสาร                                                      200  
80 คุณบัวผัน  เสน่ห์พูด                                                      100  
81 คุณเสงี่ยม  แก้วประธานพร                                                      100  
82 คุณหลั่นปอง ศุกร์ศรีฤกษ์ และครอบครัว                                                      200  
83 คุณสง่า บุปผาสวรรค์                                                   1,000  
84 คุณทองดี  เณรเรือง                                                      200  
85 คุณนรินทร์  คุณอัมพรรณ ฉิมอ่อง                                                      500  
86 คุณปราณี  พอจิตเอื้อสุข และเพื่อน                                                      200  
87 คุณสุเทพ  ธีรวงศ์กาญจาค และครอบครัว                                                   1,000  
88 คุณธัญจิรา  เพ็งแจ่ม                                                   1,000  
89 คุณชาติชาย เวียงด้าน และครอบครัว                                                      200  
90 คุณชาติ  เพ็งแจ่ม                                                       500  
91 ครอบครัวทิพย์ทิชากร                                                   1,100  
92 คุณพยุงศักดิ์ คุณจุฑามาศ คุณจุฑาทิพย์ งามขำ คุณอุบล อารีชาติ                                                   1,000  
93 คุณทองขาว  อิ้มเหล้า และครอบครัว                                                      200  
94 คุณบัวเพ็ญ  คล่องบ่อ                                                      200  
95 ครอบครัวป้อมงาม                                                   1,800  
96 คุณประจินต์  ภู่แก้ว และครอบครัว                                                      200  
97 คุณปุณณาสา  สินธุวานนท์                                                      200  
98 คุณกมลรัตน์  โทนหงษา                                                      200  
99 คุณประเสริฐ  คุณคูณ  แสวงศรี                                                      200  
100      

 

100 คุณสุภา  จันสกุลวิบูลย์  ไม่ระบุจำนวนเงิน 
101 คุณนิตยา  ศิลากิจ และ ครอบครัว                                                            5,000
102 คุณพ่ออารีย์  วัจนะประภาศักดิ์ , แม่หวาน  แซ่โง้ว , น้องบุญเสถียน  โชติพิบูลย์ทรัพย์  ไม่ระบุจำนวนเงิน 
103 นางสมพงษ์  บุญกว้าง และครอบครัว                                                            1,000
104 คุณจัไร  สุมิตร                                                               500
105 นางสุภาวัลล์  วีระพงษ์ และครอบครัว                                                            5,000
106 ตระกูล บริบูรณ์  ไม่ระบุจำนวนเงิน 
107 คุณโยธิน  อัชทวีวรรณ , คุณจิราภรณ์  มูลเลอร์                                                          10,000
108 คุณวิวัฒน์  หล่อจีระชุณห์กุล                                                         20,000
109 คุณวรศักดิ์  คุณสุพัตรา  กรกิตติชัย และครอบครัว                                                         20,000
110 หมู่บ้านปัญญา อ่อนนุช 17                                                         20,000

 

 

Visitors: 108,266