สาระน่ารู้ อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ

 
อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ

   การแสดงเทศนา  เรื่องพระเวสสันดรชาดก  ตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกัน สืบมามีทั้งหมดพันพระคาถา

พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึงอานิสงส์   การตั้งใจฟัง  เทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง  13  กัณฑ์  

เป็นเหตุให้สำเร็จความ ปรารถนาทุกประการดังนี้

1.  เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต

2.  เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร

3.  จักไม่ตกนรก  เมื่อตายไปแล้ว

4.  เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า  เทพบุตร  เทพธิดา  จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์

5.  ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา  ก็จักได้บรรลุมรรคผล  นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

     ซึ่งจากคำที่กล่าวมานั้นที่ว่า เมื่อฟังเทศน์มหาฃาติจบวันเดียวครบ 13 กัณฑ์จะได้

อานิสงส์ประการต่างๆนั้น เรียนว่าไม่เป็นไปตามอย่างนั้น     อย่างที่เข้าใจกันครับ เช่น

ประเด็นการจะได้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ ไม่มีใครทราบนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่า

เพราะผลของกรรมนี้จะทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้       และพยากรณ์ว่าจะได้เกิดในสมัยพระ

พุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะกรรมนี้       กรรมจึงไม่จำเพาะเจาะจงไปครับว่า หากฟังเทศน์

มหาชาติครบ วันเดียว จะได้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ไม่ใช่ครับ    เพราะในความเป็นจริง

ก่อนจะถึงสมัยนั้นเราไม่รู้เลยว่ากรรมใดจะให้ผลก่อน และอาจจะทำอนันตริยกรรมก่อนก็

ได้ในชาติต่อๆไป   เพราะยังเป็นปุถุชน     เมื่อทำอนันตริยกรรมแล้วก็ต้องตกนรกตลอด

1 กัปก็เป็นอันว่าไมได้เจอพระศรีอริยเมตไตรย์แน่นอน เพราะพระองค์อุบัติในกัปนี้

    นี่แสดงให้เห็นว่า การจะเิดกในสมัยใดแล้วแต่กรรมใดจะให้ผล และที่สำคัญก็มีหลาย

เหตุปัจจัยต่างๆมากมายกว่าจะถึงตรงนั้น    จึงไม่สามารถไปกำนหดได้เลยว่า  เพราะฟัง

บทนี้เลยจะทำให้ได้ไปเกิดในสมัยนั้นครับ

   ประเด็นที่ 2 เมื่อตายจากโลกนี้จะไปเกิดในสวรรค์ เพราะได้ฟังเทศน์มหาชาติ อันนี้ก็

กำหนดไม่ได้อีกเช่นกันครับ เพราะเมื่อเป็นปุถุชน คติไม่แน่นอน สามารถไปอบายภูมิได้

ครับ และก็ไม่รู้เลยว่ากรรมดี หรือ กรรมชั่วจะให้ผลครับ เพราะถ้าเป็นปุถุชนแล้ว กรรมชั่ว

สามารถให้ผลและไปเกิดในอบายภูมิได้ แม้ผู้นั้นจะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมมากมาย

เท่าไหร่ ตราบใดที่ไม่ใช่พระอริยบุคคล ชาติต่อไปก็อาจไปอบายภูมิได้ครับ จึงไม่ใช่ว่า

ฟังเทศน์เรื่องนี้จะไปสวรรค์ในชาติถัดไปครับ

ประเด็นที่ 3 เมื่อฟังเทศน์มหาชาติ จังไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว

   เช่นเดียวกันครับ คติของปุถุชนไม่แน่นอน ตามที่กล่าวมา   และยังสามารถทำอนันตริ

ยกรรมได้ มีการฆ่า บิดา มารดา เป็นต้น แม้จะฟังเทศน์ ศึกษาพรธรรม  แต่เมื่อทำอนันต

ริยกรรม ซึ่งสามารถทำได้    เพราะเป็นปุถุชนก็ต้องไปนรกในชาติถัดไปทันที   แม้จะฟัง

เทศน์มากสักเท่าไหร่ก็ตามครับ   ผู้ที่จะไม่อบาย พ้นจากนรก แน่นอน คือ พระอริยเจ้า มี

พระโสดาบัน เป็นต้นครับ ที่ท่านเมื่อตายจากโลกนี้จะไม่ไปอบายภูมิครับ

   และประเด็นที่ว่า เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า  เทพบุตร  เทพธิดา  จะได้จุติ

ลงไปเกิดเป็นมนุษย์

       เราไม่ทราบว่าจะเกิดเป็นอะไรเพราะเราทำกรรมมามากมายครับ ไม่จำเป็นเลยว่า

เมื่อฟังเทศน์บทนี้จะต้องไปเป็นเทวดารอลงมาที่สมัยพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย์

และประเด็นสุดท้ายที่ว่า

5.  ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา  ก็จักได้บรรลุมรรคผล  นิพพานเป็นพระอริยบุคคลใน

พระพุทธศาสนา

    การอบรมปัญญา เป็นเรื่องจิรกาลภาวนา อบรมยาวนาน  หากอ่านประวัติพระสาวกที่

ท่านได้บรรลุ ท่านต้องอบรมปัญญาหลายกัป  หรือ แสนกัปก็มี เพราะสะสมความไม่รู้มา

มาก ต้องเจอพระพุทธเจ้าหลายพระองค์กว่าจะได้บรรลุ   และต้องศึกษาพระธรรมอย่าง

มากมาย ดังนั้นไม่ใช่แค่เพียงฟังเทศน์บทนี้บทเดียว    ก็จะทำให้มีปัญญามากแล้ว จน

สามารถบรรลุเป็นพระอริยเจ้าในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปครับ ไม่ใช่เหตุผลที่สมควรและ

ตรงตามที่พระพุทะเจ้าทรงแสดงครับ   การอบรมปัญญา ศึกษาพระธรรม จึงไม่ใช่เพียง

การฟังเทศน์บทเดียว     แต่ต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบในส่วนต่างๆมากมาย  ที่

สำคัญที่สุดต้องเข้าใจหนทางดับกิเลส คือ การเจริญสติปัฏฐาน  4    ในศาสนานี้ด้วย

สมัยนี้ด้วย ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจหนทางดับกิเลสเลยในชาตินี้ เพียงฟังเทศน์เรื่องเดียวจะ

ทำให้อินทรีย์แก่กล้า คือปัญญาแก่กล้าจะบรรลุในอนาคตได้ครับ

   ดังนั้นพระธรรมจึงเป็นเรื่องละ ไม่ใช่เพื่อได้ เพื่อติดข้อง แม้แต่การฟังธรรม อานิสงส์

ของการฟังธรรม คือ ปัญญาเจริญขึ้น เข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นและขัดเกลากิเลสและน้อม

ปะพฤติปฏิบัติตามพระธรรม   นี่คือจุดประสงค์ที่ถูกต้องและอานิสงส์ที่ถูกต้องในการฟัง

พระธรรม  แต่ไม่ใช่ฟังธรรม โดยเลือกหมวดใดหมวดหนึ่ง เลือกที่จะฟังเรื่องนี้เพราะได้

อานิสงส์อย่างนี้ ก็เท่ากับว่าถูกโลภะ  คือ  กิเลสหลอกให้ติดข้องแม้แต่การฟังพระธรรม

ครับ ขออนุโมทนา

Visitors: 109,836