ประวัติวัด ทองใน (หลวงพ่อเพชร)

      วัดทองใน (หลวงพ่อเพชร) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๐
อายุราว ๒๑๑ ปี โดยมีเท้าอู่ทอง เป็นผู้สร้าง ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดท้าวอู่ทอง"  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "วัดทองใน" ซึ่งวัดตั้งอยู่ติดกับคลองพระโขนง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มถูกน้ำท่วมในฤดูฝน (ในอดีต)

      เหตุที่เปลี่ยนชื่อ สันนิษฐานว่า ในสมัยก่อนองค์หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ที่วัดทองในนั้น ครั้งนึง ปูนที่พอกปิดองค์พระช่วง พระอุทร (ท้อง) เกิดกระเทาะแตกออก จึงเห็นพระอุทร ขององค์พระเป็นโพร่ง และมีทองอยู่ในช่องพระอุทร นั้น ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อจากวัดเท้าอู่ทองเป็น วัดทองใน เพราะได้เจอทองในองค์พระนั่นเอง หลังจากที่ ทำการบูรณะองค์พระในวิหาร ปี ๒๕๕๕ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นที่แน่ชัดว่า ที่พระอุทรขององค์พระ เป็นโพร่งอยู่ จึงเป็นที่มาของข้อสันนิษฐาน 

 

ท้าวอู่ทอง

 

      ในภายหลังวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (อุโบสถ) ครั้งหลังเมื่อ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ประกอบพิธีผูกพันธสีมาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

 

 

อุโบสถ

 

       อุโบสถที่เห็นในรูป คืออุโบสถหลังเดิมของวัดทองใน มี หลวงพ่อเพชร เป็นองค์ประธาน (องค์ใหญ่ด้านหลัง) พระองค์หน้าหลวงพ่อเพชร คือพระจมปลัก (ในรูปองค์หลวงพ่อเพชรพอกด้วยปูน) หลังจากที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงได้บูรณะอุโบสถเดิมแห่งนี้ ทำเป็นวิหาร ตั้งชื่อว่า "วิหารหลวงพ่อเพชร"


 

อุโบสถ (เก่า)

      

       วิหาร ปูชนียวัตถุ มี "หลวงพ่อเพชร"  เป็นพระประธานในวิหาร ปางสมาธิ สร้างด้วยศิลาแรงทั้งองค์  เป็นพระศักดิ์สิทธิประจำวัด ซึ่งคุณยายหนู อายุ ๗๘ ผู้เฒ่าผู้แก่ และยังเป็นอุบาสิกา บ้านอยู่ใกล้วัดมาตั้งแต่เกิด เล่าให้ฟังว่า พอเกิดมา ปู่ ย่า ตา ยาย ก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละคือวัดทองในซึ่งมี "องค์หลวงพ่อเพชร" ประดิษฐาน อยู่ที่วัดทองใน  คาดว่าอายุขององค์หลวงพ่อเพชร ไม่น่าจะน้อยกว่า ๑๕๐ ปี ซึ่งองค์หลวงพ่อเพชร ได้ทำการบูรณะครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ ๒๕๕๕

 

 

 วิหารหลวงพ่อเพชร (ก่อนบูรณะปี ๒๕๕๕)

 วิหารหลวงพ่อเพชร (หลังบูรณะปี ๒๕๕๕) 

      

       ศาลปู่โสม ในอดีตศาลนี้อยู่ที่ด้านในของสระน้ำแฝด มีต้นไทรต้นใหญ่อยู่ด้านหลังของศาล ในสระน้ำแฝดนั้นมีฆ้องทอง( สันนิษฐานสีทองอาจเป็นทองเหลือง ) อยู่ ประชาชนที่อยู่รอบๆวัด จึงช่วยกันยกฆ้องทองขึ้นมา แต่ขณะที่ยกขึ้นมาเกิดฝนตกหนัก ทำให้ฆ้องทองจมลงในสระน้ำแฝดอีก หลังจากนั้นมีการพยายามยกฆ้องทองขึ้นมาจากสระน้ำ อีกหลายครั้งซึ่งไม่สามารถยกขึ้นมาได้สักครั้ง  ต่อมาสระแฝดได้รับการถมที่ เพื่อจะสร้างเป็น โรงเรียน จึงได้ย้าย ศาลปู่โสมมาไว้ด้านข้างอุโบสถหลังใหม่ มีต้นโพธิ์ต้นใหญ่อยู่ด้านหลังศาล ในสมัยก่อนศาลแห่งนี้เป็นศาลเล็กๆ ไม่ได้ทำด้วยปู เป็นเพียงศาลไม้เล็ก มีผู้หญิงคนนึงมาบนที่ศาลแห่งนี้ แล้วสมหวัง จึงได้สร้างศาลปูนขึ้นมา เพื่อเป็นที่พำนักของปู่โสม ศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕

 

 

ศาลปู่โสม

 

        กุฏิสงฆ์จำนวน ๘ หลัง หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕

 

 

กุฏิพระสงฆ์ และ หอสวดมนต์ 

 

       ศาลาหนูประสิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

 

 

ศาลาหนูประสิทธิ์ 

 

      ศาลาการเปรียญ ๒ ชั้น กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐

 


 

ศาลาการเปรียญ

 

    

      การศึกษา ทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมจากสำนักเรียนอื่นได้ตามอัธยาศัย  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับประถมศึีกษา ของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในที่วัดอีกด้วย ซึ่งวัดได้มอบที่ธรณีสงฆ์ ในอดีตที่ตรงนี้เคยเป็นสระน้ำแฝด มีป่าช้า อยู่ข้างๆ (ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเห็นว่ามีแรด ๒ ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้) ทางวัดจึงมอบที่ธรณีสงฆ์ในส่วนของสระน้ำแฝดให้เทศบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียน ชื่อ โรงเรียนวัดทองใน

 

 

 

โรงเรียนวัดทองใน

 

       เจ้าอาวาสปัจจุบัน นามว่า พระครูดิลกโชติวัฒน์ ชื่อเดิม สุวัฒน์ แซ่โค้ว อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๓๗ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสมุท์     สุวัฒน์  จิตฺตกาโร  เจ้าอาวาสวัด

ทองใน  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้รับสมณศักดิ์เป็น 
พระครูดิลกโชติวัฒน์ จวบจนปัจจุบัน

 

พระครูดิลกโชติวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดทองใน)

 

       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองใน ชื่อเดิมว่า พัฒนา วงษาสาร อายุ ๔๑ ปี  พรรษา ๑๗ ผู้เป็น พระปาฎิโมกข์ พระธรรมกถึก พระกัมมวาจา นักธรรมเอก  สอบไล่ได้เปรียญธรรม

ประโยค ๓ ได้ พ.ศ.๒๕๕๒

 

 

พระมหาพัฒนา วฑฺฒนธมฺฺโม (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)

 

ขณะนี้ วัดทองในมีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน ๒๐ รูป ศิษย์วัด ๒ คน

 

 

พระจำพรรษา ปี ๒๕๕๗

 

 ชมคลิปวีดีโอแนะนำวัดทองใน

Visitors: 110,935