รายชื่อพระภายในวัด

บัญชีสำรวจพระภิกษุ     สามเณร     ประจำปี  พ.ศ ๒๕๕๗
วัด ทองใน     ซอย อ่อนนุช ๒๕     ถนน อ่อนนุช  แขวง สวนหลวง   เขต สวนหลวง   กรุงเทพมหานคร ภาค ๑
 
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วิทยฐานะ หมายเหตุ
น.ธ ป.ธ ความรู้ทั่วไป
1 พระครูดิลกโชติวัฒน์   แซ่โค้ว 62 37 เอก - ป.๗ เจ้าอาวาส
2 พระมหาพัฒนา วฑฺฒนธมฺโม วงษาสาร 41 18 เอก อนุปริญญาตรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
3 พระมหาทวีโชค พยตฺโต ธนภัทร์เกมษ์ชัย 60 28 เอก ม.ศ ๕ พระลูกวัด
4 พระธัมรัตน์ จกฺกวโร แซ่กัง 62 26 ตรี - ป.๗ พระลูกวัด
5 พระสนธยา พุทธสโร สกุลทอง 47 13 เอก - ม.๖ พระลูกวัด
6 พระมหาวีรศักดิ์ ธมฺมธโร พงษ์วรรณ 48 12 เอก ม.๖ พระลูกวัด
7 พระตระกูล ธมฺมพโล รสหอม 44 12 เอก ๑-๒ ม.๓ พระลูกวัด
8 พระมงคล สุมงฺคโล ล้อทองกุล 29 10 เอก ๑-๒ ม.๖ พระลูกวัด
9 พระณัฐสัญญ์ กตคุโณ สุนทร 62 11 เอก - ม.ศ ๔ พระลูกวัด
10 พระทองศิริ สุภปญฺโญ ทองเกษร 25 6 เอก - ม.๓ พระลูกวัด
11 พระสังวน ปญฺญวโร ทรัพย์สว่าง 72 8 - - ป.๔ พระลูกวัด
12 พระชัยรัตน์ อาภากโร โดรินทร์ 40 5 ตรี - ป.๖ พระลูกวัด
13 พระพงษ์ยุทธ ฐานวโร กำจายฤทธิ์ 33 3 เอก ๑-๒ ม.๖ พระลูกวัด
14 พระกาญจนพัฒน์ สนฺตมโน บัวสอาด 43 2 ตรี - ม.๖ พระลูกวัด
15 พระมานะ กนฺตวณฺโณ ธูปเทียนทอง 23 - - - ป.๖ พระลูกวัด
16 พระวิศวกร อาภากโร เพ็งแจ่ม 29 - - - ม.๖ พระลูกวัด
17 พระจิรวัฒน์  ปญฺญาวโร   นิยมสมุทรานนท์ 41  - ม.๖  พระลูกวัด 
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
  พระภิกษุ (เก่า) จำนวน  ๑๗ รูป     สามเณร (เก่า) จำนวน   0  รูป  
  พระภิกษุ (ใหม่) จำนวน      รูป     สามเณร (ใหม่) จำนวน   0  รูป  
  รวมพระภิกษุ   ๑๗  รูป              
Visitors: 110,935