คำขานนาคสำหรับผู้ต้องการอุปสมบท

 

 ฟังคำขานนาค(อุกาสะ)

คำขอบรรพชา(อุปสมบท)                                                                                                                                                                     

อุ้มผ้าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์(กราบ ๓ ครั้ง แล้วยืนขึ้นกล่าวว่า)                                    

       อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต                                                                            

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง                                                ,                  

ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ                                                                      

อุกาสะ การุญญัง กัตวา ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต                                                                                                                              

(นั่งคุกเข่า ประนมมือกล่าวว่า)                                                                  

อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ                                                                      

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ                                                                                                           

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ                                                          

(กล่าวคำต่อไปนี้ ๓ ครั้ง)                                                                                                               

สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิ กะระณัตถายะ                                                           

อิมัง กาสาวัง คะเหตวา ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ                                                                            

(กล่าวคำต่อไปนี้ ๓ ครั้ง)                                                                                    

สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ นิพพานะ สัจฉิ กะระณัตถายะ                                                                     

เอตัง กาสาวัง ทัตตะวา ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ

มูลกัมมัฏฐาน                                                                                                                  

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ                                                                                        

ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา                                                                                                                    

คำขอสรณคมน์และศีล                                                                                                        

(กราบ ๓ ครั้ง แล้วยืนขึ้นกล่าวว่า)                                                  

       อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต                                                        

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง                                      

มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ อุกาสะ การุญญัง                                                                                                

กัตวา ติสะระเณนะ สะหะ สีลานิ เทถะ เม ภันเต                                                          

(นั่งคุกเข่าแล้วกล่าวต่อไปนี้)                                                                                                                                                                                  

อะหัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามิ                                                                 

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามิ                                                      

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามิ

เมื่อพระอาจารย์กล่าวว่า                                                     

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว ๓ ครั้ง)

ให้นาคพูดตาม                        

เมื่อพระอาจารย์กล่าวว่า ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ                                                           

นาคพึงรับว่า อามะ ภันเต  หลังจากนั้นให้นาคพูดตาม

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ

เมื่อพระอาจารย์กล่าวว่า ติสะระณะคะนัง นิฏฐิตัง

ให้นาครับว่า อามะ ภันเต

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ        

นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มาลา คัณทะ วิเล ปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา

เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ กล่าว ๓ ครั้ง

(กราบ ๑ ครั้ง แล้วยืนขึ้นกล่าวว่า)

วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง

ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ (กราบ ๓ ครั้ง)

คำขอนิสสัย

(สามเณรพึงอุ้มบาตรเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์แล้วกล่าวว่า)

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ

อุกาสะ การุญญัง กัตวา นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต

(นั่งลงแล้วกล่าวว่า)

อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ

ทุติยัมปิ  อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ (วรรคนี้ว่า ๓ ครั้ง)

(อุปัชฌาย์กล่าวว่า) (สามเณรพึงรับว่า)
ปะฏิรูปัง อุกาสะ สัมปะติจฉามิ 
โอปายิกัง   สัมปะติจฉามิ
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ สัมปะติจฉามิ 

(แล้วกล่าวต่อว่า ๓ ครั้ง)                                                                             

อัชชะตัคเค ทานิ เถโร มัยหัง ภาโร อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร                                                        

(กราบ ๑ ครั้งยืนขึ้น กล่าวต่อว่า)                                                                  

วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง                              

ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง                                                                 

ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ (กราบ ๓ ครั้ง)                                                                       

                             คำบอกบริขาร

(พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า) (สามเณรพึงรับว่า)
อะยัน  เต ปัตโต อามะ ภันเต
อะยัง สังฆาฏิ  อามะ ภันเต
อะยัง อุตตะราสังโฆ อามะ ภันเต
อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต

(พึงลุกขึ้น ไปยืนตรงที่เขาจัดไว้)

(คำถามอันตรายิกธรรม(อันตรายของการบวช)

(พระคู่สวดถาม) (สามเณรพึงตอบว่า)
กุฏฐัง  นัตถิ ภันเต
คัณโฑ นัตถิ ภันเต
กิลาโส นัตถิ ภันเต
โสโส  นัตถิ ภันเต
อะปะมาโร นัตถิ ภันเต
มะนุสโสสิ๊  อามะ ภันเต
ปุริโสสิ๊  อามะ ภันเต
ภุชิสโสสิ๊   อามะ ภันเต
อะนะโณสิ๊   อามะ ภันเต
นะสิ๊ ราชะภะโฏ  อามะ ภันเต
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต
ปะริปุณณะวีสะติ วัสโสสิ๊  อามะ ภันเต
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต
กินนาโมสิ อะหัง ภันเต (ใส่ฉายาผู้บวช) นามะ
โก นามะ เต อุปัชฌาโย  อุปัชฌมโย เม ภันเต อายัสมา (ใส่ฉายาอุปัชฌา) นามะ

คำขออุปสมบท

(พึงกลับเข้ามานั่งแล้วกราบ ๓ ครั้ง) กล่าวว่า         

สังฆัม ภันเต อุปะสัมปะทัง ยาจามิ

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ

อุลลุมปะตุ มัง  ภันเต สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ

หลังจากนั้น นั่งพับเีพียบประนมมือฟัง พระอุปัชฌาย์บอก "อนุศาสน์" จนจบ

พระสงฆ์ทำอนุโมทนาจนจบเป็นอันเสร็จพิธีอุปสมบทเพียงเท่านี้

Visitors: 110,935