การจัดโต๊ะหมู่บูชา

เรื่อง : การจัดโต๊ะหมู่บูชา


   การจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรให้ตั้งอยู่ในมุมที่เหมาะสม และอยู่ในที่สูงพอสมควร การเรียงลำดับ
 พระให้ถือหลักดังนี้ คือ พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูป ให้ตั้งไว้สูงสุด รองลงมาก็เป็น
 รูปของพระอริยสงฆ์ ลดหลั่นกันลงมา ตามลำดับอาวุโส ถ้าเป็นรูปบูชาอย่างอื่น เช่น เจ้าแม่
 กวนอิม หรือ พระรูป ร. 5 ควรแยกหิ้งบูชาไว้ต่างหากแต่จะต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูป 

ทิศทางของการตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตามตำราโบราณ ได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้ 
  
   ๑. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอีสาน ซึ่งเป็นทิศเศรษฐี จะประกอบการงานทำนาค้าขาย 
 ใดๆ ก็จะเจริญรำรวยยิ่งๆ เป็นที่หหนึ่ง 
  
   ๒. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศบูรพา ซึ่งเป็นทิศราชา จะประกอบการงานใดๆ ก็จะเจริญ 
 ใหญ่โต สมความตั้งใจทุกประการ 
  
   ๓. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอาคเณย์ ซึ่งเป็นทิศปฐม ท่านว่าไม่สู้ดี ทำอะไรไม่ค่อยเจริญ 
 ลาภผลตกต่ำพอมีพอใช้ 
  
   ๔. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศทักษิณ ซึ่งเป็นทิศจัณฑาล ประกอบการงานอันใด แสนยาก 
 ลำบาก ผลประโยชน์ลงทุนไปไม่ค่อยคุ้มค่า 
  
   ๕. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศหรดี ซึ่งเป็นทิศวิปะฏิสาร จะประกอบการงานอันใด มีแต่ 
 ความเดือดร้อนยุ่งยากมาสู่คครอบครัว ตลอดเพื่อบ้านเรือนเคียง 
  
   ๖. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศประจิม เป็นทิศกาฬกิณี จะทำงานสิ่งใดก็เกิดลังงเลใจ ไม่ 
 เป็นมงคล ระวังภัยจะเกิดกับตนร้ายแรงถึงอัตตะวินิบาตกรรม ด้วยประการต่างๆ ไม่ดีเลย 
  
   ๗. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศพายัพ ซึ่งเป็นทิศอุทธัจจะ จะทำงานสิ่งใด ผลงานก็ไม่แน่ 
 นอนจับจดรวนเรไม่ได้ผล 
  
   ๘. ถ้าตั้งพระพักตร์หันไปสู่ ทิศอุดร ซึ่งเป็นทิศมัชฌิมาปะฏิปทา จะทำงานใดๆ ของผล 
 งานจะอยู่ในเกณฑ์พอปานกลางไม่ดีไม่ชั่ว 
  
   สำหรับผู้ที่มีที่อันจำกัด ไม่สามารถจัดที่บูชาพระได้ตามตำรา ท่านก็ไม่ต้องกังวลใจขอแต่ 
 เพียงให้จัดที่บูชาพระ ในจุดที่เหมาะสม และอยู่ในระดับสูงพอสมควรเท่านั้น 
  
   เครื่องบูชา แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. อามิสบูชา ได้แก่การบูชาด้วยอามิส มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น 
 ๒. ปฏิบัติบูชา ได้แก่ การบูชาด้วยการเจริญสมาธิวิปัสสนา 
 ในบรรดาการบูชาทั้ง ๒ แบบนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า การปฏิบัติบูชา ถือว่าเป็นเยี่ยม. 

ขอบคุณข้อมลูจาก http://www.dhammathai.org

 

 

 

 

 

 


Visitors: 110,074