ทำบุญงานมงคล

ทำบุญงานมงคล


ทำบุญในงานมงคล ได้แก่ การทำบุญในโอกาสต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและญาติสนิทมิตรสหาย เช่น การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน เป็นต้น
อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ นิยมเป็นจำนวนคี่ เช่น 5 รูป 7 รูป หรือ 9 รูป

เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชาเช่นโต๊ะหมู่บูชาควรจัดตั้งไว้ทางด้านขวามือของพระสงฆ์โดยให้พระพุทธรูปผินพระพักตร์ไปทางด้านเดียวกับพระสงฆ์

ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีให้เหมาะสมกับการทำพิธี

เชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา

วงด้ายสายสิญจน์ใช้ด้ายดิบจับ2ครั้ง9เส้น1ม้วนโยงรอบบ้านหรือรอบบริเวณที่ทำพิธีเวียนจากซ้ายไปขวาแล้วโยงเข้ามาที่โต๊ะหมู่บูชาโยงรอบโต๊ะบูชาจากซ้ายไปขวา เช่นเดียวกันไม่ควรไปพันที่องค์พระควรพันใต้ฐานพระโยงมาที่ภาชนะน้ำมนต์พันที่เชิงรองโดยเวียน

ขวาแล้วนำสายสิญจน์วางไว้บนพานตั้งไว้ข้างโต๊ะใกล้พระเถระผู้เป็นประธาน

ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ โดยใช้เสื่อหรือพรมปูพื้นรองรับอาสนะสงฆ์อีกชั้นหนึ่ง

เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามควรแก่ฐานะ เช่น กระโถน ภาชนะน้ำเย็น พานใส่เครื่องรับรอง เป็นต้น

ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ เมื่อพระสงฆ์นั่ง ณ อาสนะแล้ว ก็ประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้


จุดเทียนธูปที่โต๊ะบูชา บูชาพระแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี


อาราธนาศีล และรับศีล ต่อจากรับศีล อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี 

นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ด้วยจิตใจสงบ ควรพนมมือตลอด เมื่อจบแล้ว ถวายน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มอันควรแก่สมณะ แล้วแต่จะจัด


ถวายภัตตาหาร หรือไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 
 

การถวายเครื่องไทยทาน เมื่อพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเครื่องไทยทานที่จะ
 ถวายพระมา เช่น ดอกไม้ธูปเทียน ห่อของถวายที่จัดเตรียมไว้ มาถวายตามลำดับ เริ่มตั้งแต่ประ-
 ธานหัวแถวลงไป หากมีคนคอยช่วย ก็นำสิ่งของไทยทานนั้นวางไว้ข้างหน้าพระ เป็นชุดๆ ไป
 เจ้าภาพก็ค่อยประเคนตาม บางแห่งจะกล่าวคำถวายก่อน พอจบแล้วก็นำถวายเลย ส่วนปัจจัย
 (เงิน) ควรแยกไว้ต่างหาก ไม่สมควรประเคนพระถึงแม้จะใส่ในย่ามก็ไม่ควร ทางที่ควรประ-
 เคนในปวารณาแทนปัจจัย (เงินควรมอบให้กับไวยาวัจกร)
 
กรวดน้ำ เมื่อประเคนของเรียบร้อยแล้วพึงตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลที่เราทำบุญครั้ง
 นี้ ให้บุพพการีชนบ้าง แก่เทพยดาเจ้ากรรมนายเวร ขอให้กุศลผผลบุญที่กระทำในวันนี้ จงเป็น
 ผลสำเร็จแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความปรารถนานั้นๆ เทอญฯ
 น้ำที่กรวดนั้นต้องเป็นน้ำสะอาดไม่มีเจือปน ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งมีหม้อสำหรับกรวดน้ำโดย
 เฉพาะ หรือภาชนะที่สมควรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เป็นการดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้
 ในทุกๆ งาน ในขณะพระเถระผู้เป็นหัวแถวเริ่มสวดอนุโมทนาว่า ยะถา วาริวะหา เป็นต้นไปก็
 เริ่มกรวดน้ำให้ไหลลงโดยไม่ขาดระยะ เมื่อพระสงฆ์รับสวดว่า สัพพีติโย พร้อมกัน พึงเทน้ำลง
 ให้หมดแล้ว ประนมมือรับพรต่อไปด้วยใจเป็นสมาธิ น้ำที่กรวดแล้วควรนำไปเทลงในกระถาง
 ต้นไม้ หรือใบเสมา และจะครอบแม่ธรณีอีกครั้งว่า ขออุทิศส่วนบุญที่ทำในวันนี้จงไปถึงดวง
 วิญญาณ ผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยความถนัดใจ ไม่ควรเทหรือสาดทิ้งทางหน้าต่างประตู หรือ
 ในสถานที่ๆ ไม่ควรเช่น กระโถน ใต้ถุนบ้านเหล่านี้เป็นต้น
 
การประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนพระสงฆ์ท่านจะกลับวัด เจ้าภาพที่มีความประสงค์
 จะให้ พรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ ก็พึงเรียนท่านและบอกญาติพี่น้องให้เข้ามารวมกัน นั่งประนม
 มือ หรือหมอบลงรับน้ำพุทธมนต์พร้อมกัน ในโอกาสเช่นนี้พระสงฆ์ท่านจะสวด ชะยันโต เพื่อ
 ความสวัสดีมีโชคชัยแก่เจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน ฉะนั้นผู้เป็นเจ้าภาพพึงคอยรับด้วยความ
 เคารพ ด้วยหมอบลงตรงพระเถระ ถ้ามีคนมากผู้ที่ประพรมแล้ว ก็ควรให้โอกาสแก่คนอื่นบ้าง
 เจ้าภาพประสงค์ให้พระท่านประพรม ณ ที่ใดก็พึงอุ้มบาตรหรือขันน้ำมนต์นั้น นำท่านไป ถ้า
 ต้องการจะให้ท่านเจิม หรือ ปิดทอง เปิดท้าย ก็เตรียมในช่วงนั้น สิ่งที่ควรเตรียมก็มี แป้งเจิม
 แผ่นทองคำเปลว
 
ถ้าเป็นงานมงคลสมรส คู่บ่าวสาว ควรหมอบให้น้ำพระพุทธมนต์ ตั้งแต่พระเถระหัวแถวถึง
 องค์สุดท้าย มากน้อยตามความเหมาะสม หลังจากคู่บ่าวสาวแล้วจึงพรมให้แขกอื่นมาร่วมใน
 งาน ส่วนเจ้าสาวต้องให้ญาติผู้ใหญ่ หรือบิดามารดาเจิมหน้าให้

 

ส่งพระสงฆ์กลับวัด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ลากลับวัด เจ้าภาพพึงตามส่งถึง 

 รถ หรือประตูบ้านซึ่งเตรียมไว้แล้ว
 

นำของที่ยืมมาคืนวัดให้เรียบร้อย เสื่อหมอนหรือพรม โต๊ะหมู่บูชาเครื่องใช้ที่ยืมมาจาก
 วัด ก็ให้พยายามอย่างยิ่งด้วย อย่าให้แปดเปื้อน หรือแตกหักเสียหายเพราะเป็นสมบัติของสงฆ์
 ถ้าเกิดเสียหายไปด้วยประการใดก็ดี เจ้าภาพพึงสำนึกว่า ของเหล่านี้เป็นของสาธารณะสมบัติ
 ไม่ควรดูดายต้องหามาชดใช้แทน และให้เก้บสะอาดเรียบร้อยด้วย นำส่งตรวจสอบให้ถูกต้อง
 เท่าที่ยืมมาใช้ เพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป 

Visitors: 110,935