ชัยปริตร

ตำนานของ พุทธชัยมงคลคาถา

       พุทธชัยมงคลคาถา คือ คาถาที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๘ ครั้ง แล้วอ้างสัจวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี ชัยชนะเหล่านั้น คือ ชนะมาร, ชนะอาฬวกยักษ์ ชนะช้างนาฬาคิรี, ชนะโจรองคุลิมาล, ชนะนางกิญจมาณวิกา, ชนะสัจจกนิครนถ์, ชนะนันโทปนันทนาคราช และชนะพกาพรหม นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์คาถานี้ คือ พระมหาพุทธสิริเถระซึ่งรจนาคัมภีร์ฎีกาพาหุง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและประพันธ์ในราว พ.ศ. ๒๐๐๖ คาถานี้ยังมีชื่อเรียกว่า บทถวายพรพระ  เพราะแต่งถวายพรพระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้ทรงชนะศึก (วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย หน้า ๓๐๑-๒)  

บทสวด ชัยปริตร

       มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลังฯ

       ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล 

อะปะราชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ 

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหัฏฐิตัง 

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา

ปะทักขิณา นิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
       

       ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ

 คำแปล

        พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณา เป็นนาถะของสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมี ทั้งปวง เพื่อเกื้อกูลแก่มวลสัตวทั้งหลาย ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด้วยสัจวาจาภาษิตนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด  ขอท่านจงมีชัยชนะในชัยมงคงพิธี เหมือนพระจอมมุนีผู้เพิ่มพูนความยินดี แก่ชาวศากยะทั้งหลาย ทรงชำนะมาร ณ โคนโพธิพฤกษ์ ทรงถือความเป็น
ผู้เลิศบรรเทิง อยู่บนอปราชิตบัลลังก์เหนือพื้นปฐพีอันเป็นที่แรกเกิดแห่ง ดอกบัว เป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ฉะนั้นเถิด กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันสุจริตและความปรารถนาของท่านอัน สุจริต เป็นฤกษ์ดี มงคลดี แข็งดี รุ่งดี ขณะดี ครู่ดี และเป็นการบูชาดีในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย คนทำกรรมที่สุจริตย่อมได้ผลเจริญดี

       ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจแห่งพระธรรม
ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ.

 

 
 

Visitors: 110,074