มงคลจักรวาฬใหญ่

บทสวด

       สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะระมิตะปุญญาธิการัสสะ  สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ  อะสีตตะยานุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคลานุภาเวนะ ฉัพพันณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ   ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ   สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ  สังฆานุภาเวนะ   เตชานุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ  พะลานุภาเวนะ  เญยยะธัมมานุภาเวนะ   จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะนะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ   อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ   อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ   ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ   ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ   สัพพัญญุตตะญาณานุภาเวนะ   เมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะ    สัพพะปะริตตานุภาเวนะ   ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ   ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ   สัพพะอันตะรายาปิวินัสสันตุ  สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ   ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา   อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ

คำแปล

       ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาบุรุษลักษณ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นอรหันต์ ผู้ตรัสรู้เองแล้ว ผู้มีบุญญาธิการ อันหาประมาณมิได้ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ แลพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จได้ด้วยพระสิริ ปัญญาเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ที่สามารถห้ามเสียซึ่งสรรพอันตรายทั้งหลาย
ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐ 
ด้วยอานุภาพแห่งมงคลทั้ง ๑๐๘ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมี มีฉัพพรรณรังสี ๖ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา
ด้วยอานุภาพแห่งบารมี ๑๐ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งอุปบารมี ๑๐ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา 
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ
ด้วยอานุภาพแห่งเดช 
ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง
ด้วยอานุภาพแห่งเญยธรรม
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน
ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งสมาบัติ ๘ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ
ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในอริยสัจ ๔
ด้วยอานุภาพแห่งพระทศพลญาณ 
ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา กรุณา อุเบกขา
ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งสรณะ คือพระรัตนตรัย
ขอสรรพโรค สรรพโศก สรรพอุบาทว์ และความทุกข์กายทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งปวงของท่านจงสูญหายไป
แม้อันตรายทั้งปวงสูญหายไป ขอความปรารถนาของท่าน จงสำเร็จโดยพลัน ขอความอายุยืน จงมีแก่ท่าน
ขอท่านจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่ตลอด ๑๐๐ ปีในกาลทั้งปวง 
ขอเหล่าเทพยดาทั้งหลายที่สถิตอยู่ในอากาศ
อยู่ในภูเขา อยู่ในป่า อยู่บนภาคพื้นดิน อยู่ในแม่น้ำมหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ


Visitors: 110,935