นะโมการะอัฏฐะกะ

บทสวด

นะโม อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ มเหสิโน

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สะวากขาตัสเสวะ เตนิธะ

นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสิละทิฏฐิโน

นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง

นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ

นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

นะโม การานุภะเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา 

 
คำแปล
        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค, อรหันตสัม มา สัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่
ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดใน พระศาสนานี้ ที่พระองค์ตรัสดีแล้ว
ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีลแลทิฏฐิอันหมดจด
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้ว ว่าโอมดังนี้ ให้สำเร็จประโยชน์
ขอนอบน้อมแม้แด่หมวดวัตถุ ๓ อันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้น
ด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อม อุปัทวะทั้งหลายจงปราศจากไป
ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ
ด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อม เราจงเป็นผู้มีเดช ในมงคลพิธีเถิด
Visitors: 110,076