ตกงานกะทันหัน วางแผนอนาคตยังไงดี?

โดย: ritcha [IP: 84.17.36.xxx]
เมื่อ: 2020-03-01 11:02:05
ไม่มีใครอยากตกงาน ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ แต่ถ้าตกงานแล้ว ต้องทำตัวยังไง มาติดตาม1. แจ้งประกันสังคมสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้าง หรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย1. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท3. ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทน กรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้าง และลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน 2. วางแผนเรื่องค่าใช้จ่าย

แน่นอนว่าเมื่อคุณตกงานกะทันหัน เรื่องแรกๆ ที่คุณจะต้องวางแผนนั่นก็คือค่าใช้จ่าย เพราะมันจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตหลังจากที่ว่างงาน คุณต้องดูตั้งแต่ว่าคุณมีเงินเก็บอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ แล้วจะใช้อย่างไรให้เพียงพอ เพิ่มเติม>> slotxo


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,129