นะมัสการพระอรหันต์แปดทิศ

                นะมัสการพระอะระหันต์ ๘ ทิศ                                                                                                    

หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ                                                


     สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ            นิสินโน เจวะ มัชฌิเม                                                           

โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ             อาคะเณยเย จะ กัสสะโป                                                             

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ                       หะระติเย อุปาลี จะ                                                                

ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท                       พายัพเพ จะ คะวัมปะติ                                                             

โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร                  อิสาเณปิ จะ ราหุโล                                                                   

อิเม โข มังคะลา พุทธา                     สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา                                                                

วันทิตา เต จะ อัมเหหิ                        สักกาเรหิ จะ ปูชิตา                                                                 

เอเตสัง อานุภาเวนะ                          สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ                                                          

อิจเจวะมัจจัน  ตะนะมัสสะเนยยัง      นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง                                                   

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง           ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย  คำแปล
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้า ทรงประทับนั่งอยู่ท่ามกลาง มี
ท่านอัญญาโกญฑัญญะ อยู่ทางทิศบูรพา (ตะวันออก)
ท่านพระมหากัสสปะ อยู่ทางทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
ท่านพระสารีบุตร อยู่ทางทิศทักษิณ (ใต้)
ท่านพระอุบาลี อยู่ทางทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)
ท่านพระอานนท์ อยู่ทางทิศปัจฉิม (ตะวันตก)
ท่านพระภควัมปติ อยู่ทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)
ท่านพระโมคคัลลานะ อยู่ทางทิศอุดร (เหนือ)
ท่านพระราหุล อยู่ทางทิศอิสาณ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ด้วยสรรพมงคลอันพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประดิษฐานอยู่ ณ ทิศทั้งหลายเหล่านี้ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำการกราบไหว้สักการบูชา 
ซึ่งท่านผู้ประเสริฐทั้งหลาย เหล่านั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระรัตนตรัย และด้วยการนมัสการพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายนี้ 
ข้าพเจ้าได้รับแล้วซึ่งความหลั่งไหลของบุญอย่างไพบูลย์ (บุญอันเกิดจากการระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งแปดทิศ)
ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้น ขออันตรายทั้งหลายจงถึงความพินาศสิ้นไปเทอญ...


ฟังนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ 


กลับหน้าบทสวดมนต์

Visitors: 110,935