บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

  อนิสงค์ของการสวดมนต์

  ทำวัตรเช้า(แปล)

  ท๎วัตติงสาการปาฐะ คาถาแสดงอาการ ๓๒ ในร่างกาย

  เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถา

  อะริยะธะนะคาถา

  ติลักขะณาทิคาถา

  ธัมมะคาระวาทิคาถา

  สัพพปัตติทานคาถา

  คำแผ่เมตตา

  วันทาพระตอนเช้า

  ทำวัตรเย็น(แปล)

  นะมัสการพระอะระหันต์ ๘ ทิศ

  คาถานะมัสการพระพุทธสิหิงค์

  ท๎วัตติงสาการปาฐะ คาถาแสดงอาการ ๓๒ ในร่างกาย

  บทพิจารณาสังขาร

  อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

  บทกรวดน้ำ

  คำแผ่เมตตา

  วันทาพระตอนเย็น

 

     พุทธมนต์นั้นใครสวดก็ตาม จะเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์เช้า เย็น หรือชาวพุทธทุกคน

สวดมนต์ระลึกในใจ     มีอานุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาล

สวดออกเสียงพอฟังได้  มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาล

สวดมนต์เช้าเย็นธรรมดา มีอานุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏิจักรวาล

สวดเต็มเสียงสุดกู่ มีอานุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาล

แม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพ และที่สุดอเวจีมหานรก ยังได้รับความสุข เมื่อแว่วเสียงพุทธมนต์ผ่านลงไป

ถึงชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งดีกว่า หาความสุขไม่ได้เลยตลอดกาลนี้คืออานิสงส์ของพระพุทธมนต์

 

 


Visitors: 109,834