คาถานะมัสการพระพุทธสิหิงค์

                                  


                  คาถานะมัสการพระพุทธสิหิงค์                                                                                                     

หันทะ มะยัง พุทธะปะสังสา คาถาโย พุทธะสิงหิงโค นามะ ภะณามะ เส.                                          

      

       อิติ ปะวะระสิหิงโค                 อุตตะมะยะโสปิ เตโช                                                                 

ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส                   สักกาโร อุปาโท                                                                       

สะกาละพุทธะสาสะนัง                  โชตะยันโตวะ ทีโป                                                                     

สุระนะเรหิ มะหิโต                         ธะระมาโนวะ พุทโธติ.

(บทนี้ให้สวดต่อ)                                                                                                                                                      

          พุทธสิหิงคา                       อุบัติมา ณ แดนใด                                                                

ประเสริฐ ธ เกริกไกร                       ดุจกายพระศาสดา                                                                     

เป็นที่เคารพน้อม                           มนุษย์พร้อมทั้งเทวา                                                               

เปรียบเช่นชวาลา                          ศาสนาที่ยืนยง                                                                       

เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ                  สุวิสุทธิ์พระชนม์คง                                                                   

 แดนใดพระดำรง                           พระศาสน์คงก็จำรูญ                                                                  

ด้วยเดชสิทธิศักดิ์                          ธ พิทักษ์อนุกูล                                                                     

พระศาสน์บ่มีสูญ                            พระเพิ่มพูลมหิทธา                                                                      

ข้า ฯ ขอเคารพน้อม                        วจีค้อมขึ้นบูชา                                                                          

พิทักษ์ ธ รักษา                              พระศาสน์มาตลอดกาล                                                          

ปวงข้า ฯ จะประกาศ                       พุทธศาสน์ให้ไพศาล                                                                    

ขอพระอภิบาล                                ชินมารนิรันดร์ เทอญ...


กลับหน้าบทสวดมนต์

Visitors: 110,935