ท๎วัตติงสาการปาฐะ

           (หันทะ มะยัง ท๎วัตติงสาการะปาฐัง ภะณามะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกล่าวคาถาแสดงอาการ ๓๒ ในร่างกายเถิด


 

อะยัง โข เม กาโย                        กายของเรานี้แล 
อุทธัง ปาทะตะลา                        เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธ เกสะมัตถะกา                     เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป 
ตะจะปะริยันโต                            มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ 
ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน   เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ 
อัตถิ อิมัสมิง กาเย                       มีอยู่ในกายนี้     

 

เกสา                    คือผมทั้งหลาย       

โลมา                   คือขนทั้งหลาย        
นะขา                   คือเล็บทั้งหลาย    
ทันตา                  คือฟัน-ทั้งหลาย             
ตะโจ                   หนัง

มังสัง                   เนื้อ
นะหารู                 เอ็นทั้งหลาย     
อัฏฐี                     กระดูกทั้งหลาย    
อัฏฐิมิญชัง         เยื่อในกระดูก       

วักกัง                   ม้าม
หะทะยัง              หัวใจ           
ยะกะนัง              ตับ     

กิโลมะกัง            พังผืด
ปิหะกัง                ไต
ปัปผาสัง             ปอด
อันตัง                  ไส้ใหญ่
อันตะคุณัง          สายรัดไส้     
อุทะริยัง              อาหารใหม่      
กะรีสัง                 อาหารเก่า      
ปิตตัง                  น้ำดี  
เสมหัง                 น้ำเสลด
ปุพโพ                 น้ำเหลือง  
โลหิตัง                น้ำเลือด
เสโท                    น้ำเหงื่อ    
เมโท                   น้ำมันข้น    
อัสสุ                     น้ำตา
วะสา                   น้ำมันเหลว
เขโฬ                   น้ำลาย
สิงฆาณิกา         น้ำมูก
ละสิกา                น้ำมันไขข้อ    
มุตตัง                  น้ำมูตร 
มัตถะเกมัตถะลุงคัง  เยื่อในสมอง

เอวะมะยัง  เม กาโย              กายของเรานี้อย่างนี้ 
อุทธังปาทะตะลา                   เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธเกสะมัตถะกา                เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต                       มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน      เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ อย่างนี้แลฯ

(จบ)


กลัีบหน้าบทสวดมนต์


 

Visitors: 109,360