บทกรวดน้ำตอนเย็น

                   อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
(หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิษฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงสวดคาถาอุทิศและอธิษฐานเถิด

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                     ด้วยบุญนี้อุทิศให้

อุปัชฌายา คุณุตตะรา                    อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการา จะ                         แลอาจารย์ผู้เกื้อหนุน

มาตา ปิตา จะ ญาตะกา                   ทั้งพ่อแม่แลปวงญาติ

สุริโย จันทิมา ราชา                         สูรย์จันทร์และราชา

คุณะวันตา นะราปิ จะ                     ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ               พรหมมารและอินทราช

โลกะปาลา จะ เทวะตา                   ทั้งทวยเทพและโลกบาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ                 ยมราชมนุษย์มิตร

มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ                      ผู้เป็นกลางผู้จ้องผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ                   ขอให้เป็นสุขศานติ์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทน

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม                    บุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ                       ให้สุขสามอย่างล้น

ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง                 ให้ลุถึงนิพพานพลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                     ด้วยบุญนี้ที่เราทำ

อิมินา อุททิเสนะ จะ                        แลอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ                     เราพลันได้ซึ่งการตัด

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง                    ตัวตัณหาอุปาทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา                    สิ่งชั่วในดวงใจ

ยาวะ นิพพานะโต มะมัง                  กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ                   มลายสิ้นจากสันดาน

ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว                   ทุกๆ ภพที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา                      มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ

สัลเลโข วิริยัมหินา                         พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

มารา ละภันตุ โนกาสัง                    โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย

กาตุญจะ วิริเยสุ เม                         เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม

พุทธาธิปะวะโร นาโถ                      พระพุทธผู้บวรนาถ

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม                   พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ                  พระปัจเจกะพุทธสม

สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง                ทบพระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ                     ด้วยอานุภาพนั้น

มาโรกาสัง ละภันตุ มา                    ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง

ทะสะปุญญานุภาเวนะ                     ด้วยเดชบุญทั้งสิบป้อง

มาโรกาสัง ละภันตุ มา                    อย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญ ฯ

 

 

กลับหน้าบทสวดมนต์

Visitors: 110,935