วันทาพระตอนเย็น

      วันทาพระตอนเย็น


วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง       

ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง                  

โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง         

เฉตวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ                                                 

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุเลิเน จะ ตีเร  

ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค  

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง   

ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ฯ    

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต                    

สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา                                          

ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ                                                                                                             

อิจเจวะมัจจัน   ตะนะมัสสะเนยยัง                                                                                                                         

นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง                                                                                                                      

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง                                                                                                                         

ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ                                                                                                                           

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะวะยะธัมมา    

สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ                                             


อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

มาตาปิตุคุณัง  อะหัง วันทามิ   (กราบ)

ครูอุปัชฌาอาจริยคุณัง อะหัง วันทามิ   (กราบ)กลับหน้าบทสวดมนต์

Visitors: 110,935