บทสวดมนต์อื่นๆ

      ในแต่ละบทสวดมนต์ จะมีตำนานและที่มาของบทดังกล่าวพร้อมคำแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชน

ได้ทราบ และเข้าใจ เพื่อเพิ่มพูนประดับบุญราศี และ ศรัทธา ของท่านทั้งหลาย ให้ยิ่งๆขึ้นไป.....

 อานิสงค์ของการสวดพระปริตร

 ธัมมะจักกัปะวัตตะนะสุตตัง

 ชุมนุมเทวดา

 พระคาถาชินบัญชร

 ถวายพรพระ (อิติปิโส)

 พาหุง

 กะระณียะเมตตะสุตตัง      พระสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตา ทำให้เทวดารัก

 ขันธะปะริตตะคาถา          คาถาเมตตาแก่สัตว์มีพิษ ป้องกันสัตว์ร้าย      

 โมระปะริตตัง                  คาถาป้องกันภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน

 อาฏานาฏิยะปะริตตัง        คาถาของท้าวเวสสุวรรณ คุ้มครองตนจากภูตผี ปีศาจ สิ่งชั่วร้าย

 โพชฌังคะปะริตตัง           ว่าด้วยคุณธรรมที่ทำให้บรรลุ ๗ ประการ ทำให้สุขภาพดี (นิยมสวดให้ผู้ป่วยฟัง)

 ชัยปริตร                        ทำให้ประสบชัยชนะ มีความสุขสวัสดิ์ีดี

 ระตะนะสุตตัง                 พระสูตรว่าด้วยคุณของพระรัตนตรัย ป้องกันโรคภัย และเสนียดจัญไร

 วัฎฎะกะปะริตตัง              คาถาป้องกันอัคคีภัย

 มังคะละสุตตัง                 มงคล ๓๘ ประการ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

 ธชัคคปริตร                    คาถาทำให้พ้นจากอันตราย จากการตกจากที่สูง

 อังคุลิมาละปะริตตัง          คาถาทำให้คลอดบุตรง่าย (นิยมสวดให้คนท้องฟัง)

 อะภะยะปะริตตัง               คาถาป้องกันฝันร้าย

 นะมะการะสิทธิคาถา        บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย (ใช้บทใดบทหนึ่งกับสัมพุทธเธ) 

 สัมพุทธเธ                          บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย

 นะโมการะอัฏฐะกะ          ว่าด้วยความนอบน้อม ๘ ประการ

 เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ  บททำให้หลับเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เทพพิทักษ์รักษา    

 เทวะตาอุยโยชะนะคาถา    ว่าด้วยการอัญเชิญเทวดากลับวิมาน (นิยมสวดหลังจากสวดพระปริตรจบ)

 มงคลจักรวาฬใหญ่             การเสริมสร้างบารมี ด้วยสิ่งมงคลที่มีในจักรวาลนี้    

 

Visitors: 110,935